பெரியாழ்வார் திருமொழி இரண்டாம் பத்து

பெரியாழ்வார்

 

 

 

ஆறாம் திருமொழி – வேலிக்கோல்

(காக்கையை கண்ணனுக்குக் கோல்கொண்டுவர விளம்புதல்)

கலித்தாழிசை

 

172:

வேலிக்கோல்வெட்டி விளையாடுவில்லேற்றி

தாலிக்கொழுந்தைத் தடங்கழுத்திற்பூண்டு

பீலித்தழையைப் பிணைத்துப்பிறகிட்டு

காலிப்பின்போவாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா

கடல்நிறவண்ணற்குஓர்கோல்கொண்டுவா. (2) 1.

 

173:

கொங்குங்குடந்தையும் கோட்டியூரும்பேரும்

எங்கும்திரிந்து விளையாடும்என்மகன்

சங்கம்பிடிக்கும் தடக்கைக்குத்தக்க நல்

அங்கமுடையதோர்கோல்கொண்டுவா

அரக்குவழித்ததோர்கோல்கொண்டுவா. 2.

 

174:

கறுத்திட்டுஎதிர்நின்ற கஞ்சனைக்கொன்றான்

பொறுத்திட்டுஎதிர்வந்த புள்ளின்வாய்கீண்டான்

நெறித்தகுழல்களை நீங்கமுன்னோடி

சிறுக்கன்றுமேய்ப்பாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா

தேவபிரானுக்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 3.

 

175:

ஒன்றேயுரைப்பான் ஒருசொல்லேசொல்லுவன்

துன்றுமுடியான் துரியோதனன்பக்கல்

சென்றுஅங்குப்பாரதம் கையெறிந்தானுக்கு

கன்றுகள்மேய்ப்பதோர்கோல்கொண்டுவா

கடல்நிறவண்ணர்க்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 4.

 

176:

சீரொன்றுதூதாய்த் துரியோதனன்பக்கல்

ஊரொன்றுவேண்டிப் பெறாதஉரோடத்தால்

பாரொன்றிப் பாரதம்கைசெய்து பார்த்தற்குத்

தேரொன்றையூர்ந்தாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா

தேவபிரானுக்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 5.

 

177:

ஆலத்திலையான் அரவினணைமேலான்

நீலக்கடலுள் நெடுங்காலம்கண்வளர்ந்தான்

பாலப்பிராயத்தே பார்த்தர்க்குஅருள்செய்த

கோலப்பிரானுக்குஓர்கோல்கொண்டுவா

குடந்தைக்கிடந்தார்க்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 6.

 

178:

பொன்திகழ் சித்திரகூடப்பொருப்பினில்

உற்றவடிவில் ஒருகண்ணும்கொண்ட அக்

கற்றைக்குழலன் கடியன்விரைந்து உன்னை

மற்றைக்கண்கொள்ளாமேகோல்கொண்டுவா

மணிவண்ணநம்பிக்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 7.

 

179:

மின்னிடைச் சீதைபொருட்டா இலங்கையர்

மன்னன்மணிமுடி பத்தும்உடன்வீழ

தன்னிகரொன்றில்லாச் சிலைகால்வளைத்திட்ட

மின்னுமுடியற்குஓர்கோல்கொண்டுவா

வேலையடைத்தாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 8.

 

180:

தென்னிலங்கைமன்னன் சிரம்தோள்துணிசெய்து

மின்னிலங்குபூண் விபீடணநம்பிக்கு

என்னிலங்குநாமத்தளவும் அரசென்ற

மின்னிலங்காரற்குஓர்கோல்கொண்டுவா

வேங்கடவாணர்க்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 9.

 

தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

 

181:

அக்காக்காய். நம்பிக்குக் கோல்கொண்டுவாவென்று

மிக்காளுரைத்தசொல் வில்லிபுத்தூர்ப்பட்டன்

ஒக்கவுரைத்த தமிழ்பத்தும்வல்லவர்

மக்களைப்பெற்று மகிழ்வர்இவ்வையத்தே. 10.

 

 

Leave a Reply