தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 84. சூதாடாதே! உழைத்து முன்னேறு!

daily one veda vakyam 2 5 84. சூதாடாதே! உழைத்து முன்னேறு!  தெலுங்கில்: பRead More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக!

daily one veda vakyam 2 5 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக! தெலுங்கில்: Read More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே!

daily one veda vakyam 2 5 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே! தெலுங்கிலRead More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?

daily one veda vakyam 2 5 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? தெலுங்கில்Read More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது?

daily one veda vakyam 2 5 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது? தெலுங்Read More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?

daily one veda vakyam 2 5 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?  தெRead More…