திருவாய்மொழி ஏழாம் பத்து

நம்மாழ்வார்

 

 

 

7ஆம் பத்து 8ஆம் திருவாய்மொழி

3530

மாயா. வாமன னே.மது சூதா. நீயருளாய்,

தீயாய் நீராய் நிலனாய் விசும்பாய்க் காலாய்,

தாயாய் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய்,

நீயாய் நீநின்ற வாறிவை யென்ன நியாயங்களே. (2) 7.8.1

 

3531

அங்கண் மலர்த்தண் டுழாய்முடி அச்சுத னே.அருளாய்,

திங்களும் ஞாயிறு மாய்ச்செழும் பல்சுட ராயிருளாய்,

பொங்கு பொழிமழை யாய்ப்புக ழாய்பழி யாய்ப்பின்னும்நீ,

வெங்கண்வெங் கூற்றமு மாவிவை யென்ன விசித்திரமே. 7.8.2

 

3532

சித்திரத் தேர்வல வா.திருச் சக்கரத் தாய்.அருளாய்,

எத்தனை யோருக முமவை யாயவற் றுள்ளியுலும்,

ஒத்தவொண் பல்பொருள் களுலப் பில்லன வாய்வியவாய்,

வித்தகத் தாய்நிற்றி நீயவை யென்ன விடமங்களே. 7.8.3

 

3533

கள்ளவிழ் தாமரைக்கண்கண்ண னே.எனக் கொன்றருளாய்,

உள்ளது மில்லது மாயுலப் பில்லன வாய்வியவாய்,

வெள்ளத் தடங்கட லுள்விட நாகணை மேல்மருவி,

உள்ளப்பல் யோகுசெய் தியிவை யென்ன உபாயங்களே. 7.8.4

 

3534

பாசங்கள் நீக்கியென் னையுனக் கேயுறக் கொண்டிட்டு,நீ

வாச மலர்த்தண் டுழாய்முடி மாயவ னே.அருளாய்,

காயமும் சீவனு மாய்க்கழி வாய்ப்பிறப் பாய்ப்பின்னும்நீ,

மாயங்கள்செய்துவைத் தியிவை யென்ன மயக்குகளே. 7.8.5

 

3535

மயக்கா. வாமன னே.மதி யாம்வண்ணம் ஒன்றருளாய்,

அயர்ப்பாய்த் தேற்றமு மாயழ லாய்க்குளி ராய்வியவாய்,

வியப்பாய் வென்றிகளாய்வினை யாய்ப்பய னாய்ப்பின்னும்நீ,

துயக்காய் நீநின்ற வாறிவை யென்ன துயரங்களே. 7.8.6

 

3536

துயரங்கள் செய்யுங்கண்ணா.சுடர் நீண்முடி யாயருளாய்,

துயரம்செய் மானங்க ளாய்மத னாகி உகவைகளாய்,

துயரம்செய் காமங்க ளாய்த்துலையாய்நிலை யாய்நடையாய்,

துயரங்கள் செய்துவைத் தியிவை யென்னசுண் டாயங்களே. 7.8.7

 

3537

என்னச்சுண்டாயங்களால் நின்றிட்டாயென்னையாளும்கண்ணா,

இன்னதோர் தன்மையை என்றுன்னையாவர்க்கும் தேற்றரியை,

முன்னிய மூவுல குமவை யாயவற் றைப்படைத்து,

பின்னுமுள் ளாய்.புறத் தாய்.இவை யென்ன இயற்கைகளே. 7.8.8

 

3538

என்ன இயற்கைகளால் எங்ஙனேநின்றிட் டாயென்கண்ணா,

துன்னு கரசர ணம்முத லாகவெல் லாவுறுப்பும்

உன்னு சுவையொளி யூறொலி நாற்றம் முற்றும்நீயே,

உன்னை யுணர வுறிலுலப் பில்லை நுணுக்கங்களே. 7.8.9

 

3539

இல்லை நுணுக்கங்க ளேயித னில்பிறி தென்னும்வண்ணம்

தொல்லைநன் னூலில் சொன்ன வுருவும் அருவும்நியே

அல்லித் துழாயலங் கலணி மார்ப.என் அச்சுதனே,

வல்லதோர் வண்ணம்சொன்னாலதுவேயுனக் காம்வண்ணமே. 7.8.10

 

3540

ஆம்வண்ண மின்னதொன் றென்றறி வதரி யஅரியை,

ஆம்வண்ணத் தால்குரு கூர்ச்சட கோபன் அறிந்துரைத்த

ஆம்வண்ண வொண்டமிழ்களிவை யாயிரத் துளிப்பத்தும்,

ஆம்வண்ணத் தாலுரைப்பாரமைந் தார்தமக்கென்றைக்குமே. (2) 7.8.11

Leave a Reply