தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக!

daily one veda vakyam 2 5 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக! தெலுங்கில்: Read More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 68. வாழ்வின் இலக்கு என்ன?!

daily one veda vakyam 2 5 68. வாழ்வின் இலக்கு என்ன? தெலுங்கில்: பிரம்மRead More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்?

daily one veda vakyam 2 5 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்? தெலுங்கில்: பிரமRead More…