8ஆம் பத்து

திருமங்கையாழ்வார்

 

 

 

style="text-align: center;">8ஆம் பத்து 7ஆம் திருமொழி

1708

வியமுடை விடையினம் உடைதர மடமகள்,

குயமிடை தடவரை யகலம துடையவர்,

நயமுடை நடையனம் இளையவர் நடைபயில்,

கயமிடை கணபுரம் அடிகள்தமிடமே. (2) 8.7.1

1709

இணைமலி மருதினொ டெருதிற இகல்செய்து

துணைமலி முலையவள் மணமிகு கலவியுள்,

மணமலி விழவினொ டடியவர் அளவிய,

கணமலி கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.2

1710

புயலுறு வரைமழை பொழிதர மணிநிரை,

மயலுற வரைகுடை யெடுவிய நெடியவர்,

முயல்துளர் மிளைமுயல் துளவள விளைவயல்,

கயல்துளு கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.3

1711

ஏதலர் நகைசெய இளையவர் அளைவெணெய்

போதுசெய் தமரிய புனிதர்நல் விரைமலர்

கோதிய மதுகரம் குலவிய மலர்மகள்

காதல்செய் கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.4

1712

தொண்டரும் அமரரும் முனிவரும் தொழுதெழ

அண்டமொ டகலிடம் அளந்தவர் அமர்ச்செய்து

விண்டவர் படமதி ளிலங்கைமுன் னெரியெழ

கண்டவர் கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.5

1713

மழுவியல் படையுடை யவனிடம் மழைமுகில்,

தழுவிய உருவினர் திருமகள் மருவிய

கொழுவிய செழுமலர் முழுசிய பறவைபண்

எழுவிய கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.6

1714

பரிதியொ டணிமதி பனிவரை திசைநிலம்

எரிதியொ டெனவின இயல்வினர் செலவினர்

சுருதியொ டருமறை முறைசொலு மடியவர்

கருதிய கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.7

1715

படிபுல்கு மடியிணை பலர்தொழ மலர்வைகு

கொடிபுல்கு தடவரை அகலம துடையவர்

முடிபுல்கு நெடுவயல் படைசெல அடிமலர்

கடிபுல்கு கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.8

1716

புலமனு மலர்மிசை மலர்மகள் புணரிய

நிலமக ளெனவின மகளிர்க ளிவரொடும்

வலமனு படையுடை மணிவணர் நிதிகுவை

கலமனு கணபுரம் அடிகள்தம் இடமே. 8.7.9

1717

மலிபுகழ் கணபுர முடையவெம் அடிகளை

வலிகெழு மதிளயல் வயலணி மங்கையர்

கலியன தமிழிவை விழுமிய இசையினொடு

ஒலிசொலும் அடியவர் உறுதுய ரிலரே. (2) 8.7.10

Leave a Reply