நலம் தரும் ஸ்ரீசக்ரம்

Srichakraஸ்ரீசக்ரத்திற்கு 43 முக்கோணம். அவை முறையே சிவகோணம் 3, சக்திகோணம் 5, அஷ்டதளம், ஷோடச தளம், மூன்று வலயங்கள், 4 சக்ரங்கள், பிந்துநாதம் கலை இவைகளுமாகச் சேர்ந்து அமைவதாகும். இந்த ஸ்ரீசக்ரத்திலே யோக சாஸ்திரங்களில் விளக்கி உள்ள மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனாஹதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை என்ற ஆறு ஆதாரங்களும் அடங்கியுள்ளன.

மேலும் படிக்க... நலம் தரும் ஸ்ரீசக்ரம்
error: Content is protected !!