ஸ்ரீஹனுமத் மந்திரம்

ஸ்தோத்திரங்கள்

ஸ்ரீராமஜயம்

ஸ்ரீஹனுமத் மந்திரம்

ஓம் நமோ ஹனுமதே ஸோபிதாந நாய|

யசோல க்ருதாய|

அஞ்சநீ கர்ப்ப ஸம்பூதாய| ராம லக்ஷ்மணா நந்தகாய|

கபிஸைன்ய ப்ரகாசந| பருவதோ த்பாடநாய|

ஸுக்ரீவ சாஹ்யகரண ப்ரோச்சாடந|

குமார ப்ரம்ஹசர்ய கம்பீர ஸ்ப்தோதயா|

ஓம் ஹ்ரீம் சர்வதுஷ்ட க்ரஹ நிவாரணாய ஸ்வாஹா|

ஓம் நமோ ஹனுமதே ஏஹி ஏஹி ஏஹி

சர்வ க்ரஹ ப்பூதாநாம்|

ஸாகிநீ டாகிநீநாம்|

விஷம துஷ்டாநாம்| ஸர்வேஷா மாகர்ஷ யாகர்ஷய|

மர்த்தய மர்த்தய| ச்சேதயச் சேதய| மர்த்தியா ந்மாரய மாரய|

சோஷய சோஷய| ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல|

ப்பூத மண்டல பிஸாச மண்டல நிரஸநாய|

ப்பூதஜ்வர ப்ரேதஜ்வர| சாதுர்த்திகஜ்வர|

ப்ரஹ்ம்ம ராக்ஷச பிசாச ச்சேதநக்ரியா| விஷ்ணுஜ்வர மஹேஸ்வர ஜ்வரான்|

ச்சிந்தி ச்சிந்தி ச்சிந்தி க்சிந்தி| அக்ஷீஸூலே ஸிரோப்பியந்தரே|

ஹட்சி ஸூலே குன்மஸூலே|

பித்த ஸூலே ப்ரஹ்ம்ம ராக்ஷஸ குல ப்ரபல நாககுல விநிர்விஷ ஜுடிதி ஜுடிதி |

ஓம் ஹ்ரீம் ப்பட் க்கே க்கே ஸ்வாஹா|

ஓம் நமோ ஹனுமதே பவன புத்ர வைஸ்வாநகமுக

பாபத்துருஷ்டி ஷோடாத்ருஷ்டி ஹனுமதேகா

ஆங்ஞாபுரே ஸ்வாஹா|

Leave a Reply