தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 84. சூதாடாதே! உழைத்து முன்னேறு!

daily one veda vakyam 2 5 84. சூதாடாதே! உழைத்து முன்னேறு!  தெலுங்கில்: பRead More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 68. வாழ்வின் இலக்கு என்ன?!

daily one veda vakyam 2 5 68. வாழ்வின் இலக்கு என்ன? தெலுங்கில்: பிரம்மRead More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?

daily one veda vakyam 2 5 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? தெலுங்கில்Read More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 62. இத்தனை தெய்வங்கள் ஏன்?!

daily one veda vakyam 2 5 62. ஏன் இத்தனை தெய்வங்கள்?  தெலுங்கில்: பிரமRead More…