3. திருச்சி

1. தமிழ்நாடு

திருச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள திவ்யதேசத் தலங்கள̷் 0;

1. ஸ்ரீரங்கம்

2. திருக்கரம்பனூர்

3. திருக்கோழி (உறையூர்)

4. அன்பில்

5. திருப்பேர்நகர்

6. திருவெள்ளறை

7. திருக்கோயிலூர்

8. திருவஹீந்த்ரபுரம்

Leave a Reply