தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

பொய்கையாழ்வார் அருளிய முதல் திருவந்தாதி

1 min read

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த முதல் திருவந்தாதி தனியன் முதலியாண்டான் அருளிச்செய்தது   கைதைசேர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த, பொய்கைப் பிரான்கவிஞர் போரேறு, - வையத்து அடியவர் வாழ அருந்தமிழந்...