பிற ஆலயங்கள்

கிராமக் கோயில்

முழுமுதற் கடவுளாக சைவ மார்க்கத்தில் போற்றி வணங்கப்படும் விநாயகப் பெருமான், சாஸ்தா கோவில் உள்ளிட்ட தெய்வங்களின் ஆலயங்கள் பற்றிய விவரம̷் 0;

Leave a Reply