ஸ்ரீ சுதர்ஸன அஷ்டகம்

ஸ்தோத்திரங்கள்

ப்ரதிபடச்ரேணி பீஷண வரகுணஸ்தோம பூஷண
ஜநிபயஸ்தாந தாரண ஜகதவஸ்தாந காரண!
நிகிலதுஷ்கர்ம கர்சன நிகமஸத்தர்ம தர்சன
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

சுபஜகத்ரூப மண்டலந ஸுரகணத்ராஸ கண்டந
சதமகப்ரஹ்ம வந்தித சதபதப்ரஹ்ம நந்தித!
ப்ரதிக வித்வத்ஸ பக்ஷித பஜதஹிர்புத்ந்ய லக்ஷித
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

ஸ்புடதடிஜ்ஜால பிஞ்ஜர ப்ருதுதர்ஜ்வால பஞ்ஜர
பரிகதப்ரத்ந விக்ரஹ பரிமிதப்ரஜ்ஞ துர்க்ரஹ!
ப்ரஹரணக்ராம மண்டித பரிஜநத்ராண பண்டித
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

நிஜபதப்ரீத ஸத்கண நிருபதிஸ்பீத ஷட்குண
நிகமநிர்வ்யூட வைபவ நிஜபரவ்யூஹ வைபவ!
ஹரிஹயத்வேஷி தாரண ஹரபுரப்லோஷ காரண
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

தநுஜவிஸ்தார கர்தந ஜநிதமிச்ரா விகர்தந
தநுஜவித்யா விகர்தன பஜதவித்யா நிவர்தந!
அமரத்ருஷ்டஸ்வ விக்ரம ஸமரஜுஷ்டப்ர மிக்ரம
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

ப்ரிதிமுகாலீட பந்துர ப்ருதுமஹாஹேதி தந்துர
விகடமாயா பஹிஷ்க்ருத விவிதமாலா பரிஷ்க்ருத!
ப்ருதமஹாயந்த்ர தந்த்ரித த்ருடதயாதந்த்ர யந்த்ரித
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

மஹிதஸம்பத் ஸதக்ஷர விஹிதஸம்பத் ஷடக்ஷர
ஷடரசக்ர ப்ரதிஷ்டித ஸகலதத்வ ப்ரதிஷ்டித!
விவிதஸங்கல்ப கல்பக விபுதஸங்கல்ப கல்பக
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

புவநநேதஸ் த்ரயீமய ஸவநதேஜஸ் த்ரயீமய
நிரவதிஸ்வாது  சிந்மய நிகிலசக்தே ஜகந்மய!
அமிதவிச்வ க்ரியாமய சமிதவிஷ்வக் பயாமய
ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!

த்விச துஷ்கமிதம் ப்ரபூதஸாரம்
படதாம் வேங்கடநாயக ப்ரணீதம்!
விஷமே (அ)பி மநோரத: ப்ரதாவந்
ந விஹந்யேத ரதாங்க துர்யகுப்த:!!

கவிதார்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே
ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம:

Leave a Reply