தை மாத திருவிழாக்கள்…

விழாக்கள் விசேஷங்கள்

தை-1; ஜன.15 – உத்தராயண புண்யகாலம், பொங்கல் பண்டிகை
தை-2; ஜன.16 – மாட்டுப் பொங்கல், திருவள்ளுவர் தினம்
தை-6; ஜன.20 – தைப்பூசம்
தை-12; ஜன.26 – குடியரசு தினம்
தை-18; பிப்.1 – கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்த்தி
தை-19; பிப்.2 – தை அமாவாஸ்யை
தை-21; பிப்.4 – ஸ்ரீவாஸவி அக்னிப்ரவேசம்
தை-27; பிப்.10 – ரத சப்தமி

Leave a Reply