பெயர்கள் பல: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

செய்திகள்
e0af8d-e0aeaae0aeb2-e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d.jpg" alt="chandrasekasaraswathi swamiji - Dhinasari Tamil" class="wp-image-238526 lazyload ewww_webp_lazy_load" title="பெயர்கள் பல: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! 1 - Dhinasari Tamil" data-sizes="auto" data-eio-rwidth="465" data-eio-rheight="260" data-src-webp="https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/01/e0aeaae0af86e0aeafe0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d-e0aeaae0aeb2-e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d.jpg.webp" data-srcset-webp="https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/01/e0aeaae0af86e0aeafe0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d-e0aeaae0aeb2-e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d.jpg.webp 465w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/01/e0aeaae0af86e0aeafe0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d-e0aeaae0aeb2-e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d-1.jpg.webp 300w" srcset="https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/01/e0aeaae0af86e0aeafe0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d-e0aeaae0aeb2-e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d.jpg 465w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/01/e0aeaae0af86e0aeafe0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d-e0aeaae0aeb2-e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d-1.jpg 300w">

அனைத்து பக்தர்களும் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குபவர், பரிபாலனம் செய்பவர் மற்றும் கலைப்பவர் ஆகிய ஒரே ஒரு கடவுள் மட்டுமே இருப்பதாகக் கூறுகின்றனர்.

ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால், அவர்கள் கடவுளைக் குறிக்க வெவ்வேறு பெயர்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

ஒரு சிவபக்தர் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குபவர், நிலைநிறுத்துபவர் மற்றும் கரைப்பவர் ஒரு கடவுள் மட்டுமே இருக்கிறார் என்றும் அவருடைய பெயர் சிவன் என்றும் கூறுகிறார்.

விஷ்ணு பக்தரும் விஷ்ணுவைப் போலவே கூறுகிறார்கள். விநாயகர், சுப்ரமணியர் அல்லது தேவியின் பக்தரும் தனது தெய்வத்தைப் பற்றி அதையே கூறுகிறார்.

அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு பெயர்களின் மூலம் ஒரே பொருளை (அதாவது கடவுள்) விவரிக்கின்றன. பெயருக்காக ஏன் சண்டை போட வேண்டும்? நீங்கள் கடவுள், சிவன் அல்லது விஷ்ணு அல்லது தேவி என்று அழைத்தாலும் என்ன வித்தியாசம்?

  • ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி மஹாஸ்வாமிகள்
    (ஆதாரம்: தங்க வார்த்தைகள். ஸ்ரீ சாரதா பீடம், சிருங்கேரி வெளியீடு. தத்வலோகத்தால் அச்சிடப்பட்டது)

Leave a Reply