திருவண்ணாமலை மலை மீது திடீர் சிவலிங்கம்

செய்திகள்

திங்கள்கிழமை காலை 25 பேர் கொண்ட கும்பல், அண்ணாமலையின் மீது 4 அடி உயர சிவலிங்கத்துடன் ஏறிச் சென்றது.  அங்கு மல்லிகை தோட்டம் எனப்படும் இடத்தில் உள்ள குகையின் உள்ளே சிவலிங்கத்தை வைத்து விட்டு திரும்பியபோது, மலை அடிவார பகுதி மக்களிடம் சிக்கினர்.   கோயில் ஊழியர் அண்ணாமலை இதுகுறித்து இணை ஆணையர் தனபாலுக்கும், திருவண்ணாமலை நகர காவல் நிலையத்துக்கும் தகவல் தெரிவித்தார்.  இன்ஸ்பெக்டர் குணசேகரன் தலைமையிலான போலீஸôர் அந்த கும்பலைப் பிடித்து விசாரித்தனர்.

அப்போது அவர்கள், “நாங்கள் திருப்பூரைச் சேர்ந்தவர்கள். தங்கள் குருஜி திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்தவர். குஜராத் பூகம்பம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்தவர். இப்போது அக்னியால் பெரும் பாதிப்பு உண்டாகப்போகிறது. அதனால் அக்னித்தலமான மலையின் மீது சிவலிங்கத்தை வைத்தால் சீற்றத்தின் பாதிப்பு குறையும். எனவே மலை மீது சிவலிங்கத்தை வைத்தோம்” எனக் கூறியுள்ளனர்.  அவர்கள் வந்த 3 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

Source: https://www.dinamani.com/edition/story.aspx?artid=349555

// 0 && result.transliterations[0].transliteratedWords.length > 0) { var res = result.transliterations[0].transliteratedWords[0]; if(callback){ return callback(ele, res); } ele.innerHTML = res; } } }); }, getLang: function(code){ for (l in google.language.Languages) { if(google.language.Languages[l] == code){ return l; } } }, getLanguageForCode: function(code){ var lang = Transliterate.getLang(code); if(lang){ lang = Transliterate.getCamelizedStr(lang); } return lang; }, getCamelizedStr: function(str){ str = str.toLowerCase(); str = str.substring(0, 1).toUpperCase()+str.substring(1, str.length); return str; }, languageChangeHandler: function(defaultev) { var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’); var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex]; var selectedLang = selOpt.value; if (!selectedLang.match(“Turn”)) { Transliterate.transliterationControl.setLanguagePair(google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH, selectedLang); Transliterate._controlDiv.title = ‘Type in ‘+selOpt.title + ‘. Click on the checkbox to turn on/off the language setting.’; if(!defaultev){ Transliterate.setCookie(‘Transliterate_LANG’, selectedLang); } Transliterate.currentLanguage = selectedLang; } }, afterChange: function() { var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’); var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex]; var selectedLang = selOpt.value; if (selectedLang.match(“Turn”)) { for (var i = 0; i < dropdown.options.length; i++) { if (dropdown.options[i].value == Transliterate.currentLanguage) { dropdown.selectedIndex = i; var lang = dropdown.options[i].text; } } if (document.getElementById(“checkboxId”).checked) { document.getElementById(“checkboxId”).checked = false; document.getElementById(“languageDropDown”).style.background = “#CDCDCD”; document.getElementById(“languageDropDown”).style.color = “#8A8384”; document.getElementById(“languageDropDown”).parentNode.style.background = “#CDCDCD”; document.getElementById(“languageDropDown”).style.fontWeight = “normal”; dropdown.options[0].text = “Turn ” + lang + ” ON”; dropdown.options[0].title = “Turn ” + lang + ” ON”; dropdown.options[0].value = “Turn ” + lang + ” ON”; } else { document.getElementById(“checkboxId”).checked = true; document.getElementById(“languageDropDown”).style.background = “#92C166”; document.getElementById(“languageDropDown”).style.color = “#000000”; document.getElementById(“languageDropDown”).parentNode.style.background = “#92C166”; document.getElementById(“languageDropDown”).style.fontWeight = “bold”; dropdown.options[0].text = “Turn ” + lang + ” OFF”; dropdown.options[0].title = “Turn ” + lang + ” OFF”; dropdown.options[0].value = “Turn ” + lang + ” OFF”; } Transliterate.transliterationControl.toggleTransliteration(); Transliterate.setCookie(‘Transliterate_ENABLED’, Transliterate.transliterationControl.isTransliterationEnabled()); } else { if (!document.getElementById(“checkboxId”).checked) { document.getElementById(“checkboxId”).click(); } else { if (!this.is_local) { var currLang = dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text; if (document.getElementById(“checkboxId”).checked) { dropdown.options[0].text = “Turn ” + currLang + ” OFF”; dropdown.options[0].title = “Turn ” + currLang + ” OFF”; dropdown.options[0].value = “Turn ” + currLang + ” OFF”; } else { dropdown.options[0].text = “Turn ” + currLang + ” ON”; dropdown.options[0].title = “Turn ” + currLang + ” ON”; dropdown.options[0].value = “Turn ” + currLang + ” ON”; } } } } }, toggleLanguage: function(event) { var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’); if (event.target.innerHTML == dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text) { if (!document.getElementById(“checkboxId”).checked) { document.getElementById(“checkboxId”).click(); } } }, _controlDiv: undefined, createComponents: function(){ // HRef var controlHTML = “

“+ ”

“+ ““+ ““+ ““+ ““+ “

“+ “”+ “

“; var dDiv = document.createElement(‘div’); dDiv.innerHTML = controlHTML; Transliterate._controlDiv = dDiv.firstChild; //document.importNode(Transliterate._controlDiv, true); document.body.appendChild(Transliterate._controlDiv); Transliterate._controlDiv.dimension = {‘width’: Transliterate._controlDiv.offsetWidth, ‘height’: Transliterate._controlDiv.offsetHeight}; if (this.is_local) { Transliterate._controlDiv.style.display = ‘block’; } else { Transliterate._controlDiv.style.display = ‘none’; } }, parentWin: undefined, performAction: function(){ google.load(‘language’, “1”); google.load(“elements”, “1”, { packages: [“transliteration”], }); google.setOnLoadCallback(Transliterate.init); }, setCookie: function(cookieName, cookieValue, nDays) { var today = new Date(); var expire = new Date(); if (nDays==null || nDays==0) nDays=30; expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays); document.cookie = cookieName+”=”+escape(cookieValue) + “;expires=”+expire.toGMTString(); }, getCookie: function(name) { var theCookies = document.cookie.split(/[; ]+/); for (var i = 0 ; i { var tar = ev.target; tar.removeEventListener(‘click’, Transliterate.handleEvent, false); tar.removeEventListener(‘focus’, Transliterate.handleEvent, false); }, false);*/ }, autoIdCntr: 1, isEditableElement: function(el){ var tag = el.tagName; if(!tag || el.disabled == true || el.readOnly == true){ return false; } if(tag.toLowerCase() == ‘textarea’){ return true; } if(Transliterate.supportTextBoxes && tag.toLowerCase() == ‘input’ && el.type.toLowerCase() == ‘text’){ return true; } if(tag.toLowerCase() == ‘div’ && el.contentEditable.toLowerCase() == ‘true’){ return true; } if(tag.toLowerCase() == ‘iframe’){ var iframedoc = el.contentWindow.document; if(iframedoc.designMode.toLowerCase() == “on” || iframedoc.body.contentEditable.toLowerCase() == “true”) { return true; } } }, handleEvent: function(event){ try{ // HRef if (this.is_local) { var el = document.getElementById(‘myTextarea’); } else { var el = event.target; } if(Transliterate.isEditableElement(el)){ var lazyLoader = function(){ Transliterate.lazyLoadObjects(el); }; var initer = function(){ Transliterate.checkAndWaitTillInit(lazyLoader); }; Transliterate.onLoad(initer); return; } if(!Transliterate.isCntrlsDiv(el)){ Transliterate.showControl(el, true); } }catch(e){ } }, waitCounter: 0, checkAndWaitTillInit: function(callback){ try{ Transliterate.init(); }catch(e){ if(Transliterate.waitCounter == 15){ return; } Transliterate.waitCounter++; var f = function(){ Transliterate.checkAndWaitTillInit(callback); }; setTimeout(f, 200); return; } callback(); }, isInTheList: function(el){ for(var i=0; i

Leave a Reply