சம்ஸ்க்ருத நியாயமும் விளக்கமும் (20): அன்னம் பாலை பிரித்தெடுப்பது போல!

தெலுங்கில் – பி.எஸ். சர்மாதமிழில் – ராஜி ரகுநாதன் ஹம்ச Read More…

ஸம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் (19): ப்ரமர கீட ந்யாய

ஸம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் –பகுதி -19   தெலுங்கRead More…