கேரளம்

2. கேரளம்

 

கேரளாவில் உள்ள திவ்யதேசத் திருத்தலங்கள்

1. திருவனந்தபுரம்

2. திருக்காட்கரை

3 . திருமூழிக்களம்

4. திருவல்லா

5. திருக்கடித்தானம்

6. செங்கனூர்

7. திருப்புலியூர்

8. திருவாரன்விளா

9. திருவண்வண்டூர்

10. திருநாவாய்

11. திருவித்துவக்கோடு

 

Leave a Reply