தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

பொய்கையாழ்வார்

முதலாழ்வார்களில் ஒருவரான பொய்கையாழ்வாரின் வாழ்க்கை வரலாறு, பாடிய பிரபந்தங்கள்

1 min read

வடவேங்கடம் முதல் தென்குமரி வரை விரிந்து பரந்த தமிழகத்தை தமிழன்னையாகப் பாவித்தால், அவளின் நெற்றித் திலகம்போல் திகழ்வது, தொண்டை நாடும் அதன் தலைநகராகத் திகழ்ந்த காஞ்சிபுரம் நகரமும்....

1 min read

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த முதல் திருவந்தாதி தனியன் முதலியாண்டான் அருளிச்செய்தது   கைதைசேர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த, பொய்கைப் பிரான்கவிஞர் போரேறு, - வையத்து அடியவர் வாழ அருந்தமிழந்...

1 min read

பொய்கையாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் - அறிமுகம்: ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதயம் இவை * ஒப்பிலவா நாள்கள் உலகத்தீர்! * - எப்புவியும் பேசுபுகழ்ப் பொய்கையார் பூதத்தார்...