ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோத்திர சத நாம ஸ்தோத்திரம்

ஸ்தோத்திரங்கள்

 

 

ஸ்ரீ விநாயக அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

விநாயகர் தியான ஸ்லோகம்

சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே ||

பிரார்த்தனை

வக்ரதுண்ட மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப |
அவிக்னம் குரு மே தேவ ஸர்வகார்யேஷூ ஸர்வதா ||

விநாயக அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி / கணேச அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

ஓம்     விநாயகாய        நம:
ஓம்     விக்னராஜாய        நம:
ஓம்     கௌரீபுத்ராய        நம:
ஓம்     கணேச்வராய        நம:
ஓம்     ஸ்கந்தாக்ரஜாய        நம:
ஓம்     அவ்யயாய        நம:
ஓம்     பூதாய        நம:
ஓம்     தக்ஷாய        நம:
ஓம்     அத்யக்ஷாய        நம:
ஓம்     த்விஜப்ரியாய        நம: 10
ஓம்     அக்நிகர்பச்சிதே        நம:
ஓம்     இந்த்ரஸ்ரீப்ரதாய        நம:
ஓம்     வாணீப்ரதாய        நம:
ஓம்     அவ்யயாய        நம:
ஓம்     ஸர்வஸித்திப்ரதாய    நம:
ஓம்     சர்வதநயாய        நம:
ஓம்     சர்வரீப்ரீயாய        நம:
ஓம்     ஸர்வாத்மகாய         நம:
ஓம்     ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரே        நம:
ஓம்     தேவாய        நம: 20
ஓம்     அநேகார்ச்சிதாய        நம:
ஓம்     சிவாய        நம:
ஓம்     சுத்தாய        நம:
ஓம்     புத்திப்ரியாய        நம:
ஓம்     சாந்தாய        நம:
ஓம்     ப்ரம்மசாரிணே        நம:
ஓம்     கஜாநநாய        நம:
ஓம்     த்வைமாத்ரேயாய    நம:
ஓம்     முனிஸ்துதாய        நம:
ஓம்     பக்தவிக்னவிநாசநாய    நம: 30
ஓம்     ஏகதந்தாய        நம:
ஓம்     சதுர்பாஹவே        நம:
ஓம்     சதுராய        நம:
ஓம்     சக்திஸம்யுதாய        நம:
ஓம்     லம்போதராய        நம:
ஓம்     சூர்ப்பகர்ணாய        நம:
ஓம்     ஹரயே        நம:
ஓம்     ப்ரஹ்மவிதுத்தமாய    நம:
ஓம்     காலாய        நம:
ஓம்     க்ரஹபதயே        நம: 40
ஓம்     காமினே        நம:
ஓம்     ஸோமஸூர்யாக்நி லோசநாய    நம:
ஓம்     பாசாங்குசதராய        நம:
ஓம்     சண்டாய        நம:
ஓம்     குணாதீதாய        நம:
ஓம்     நிரஞ்ஜநாய        நம:
ஓம்     அகல்மஷாய        நம:
ஓம்     ஸ்வயம்ஸித்தாய    நம:
ஓம்     ஸித்தார்ச்சித பதாம்புஜாய      நம:
ஓம்     பீஜபூரபலாஸக்தாய    நம: 50
ஓம்     வரதாய        நம:
ஓம்     சாச்வதாய        நம:
ஓம்     க்ருதினே        நம:
ஓம்     த்விஜப்ரியாய        நம:
ஓம்     வீதபயாய        நம:
ஓம்     கதினே        நம:
ஓம்     சக்ரிணே        நம:
ஓம்     இக்ஷூசாபத்ருதே        நம:
ஓம்     ஸ்ரீதாய        நம:
ஓம்     அஜாய        நம:
ஓம்     உத்பலகராய        நம: 60
ஓம்     ஸ்ரீபதயே        நம:
ஓம்     ஸ்துதிஹர்ஷிதாய    நம:
ஓம்     குலாத்ரீபேத்த்ரே        நம:
ஓம்     ஜடிலாய        நம:
ஓம்     கலிகல்மஷநாசநாய    நம:
ஓம்     சந்த்ரசூடாமணயே    நம:
ஓம்     காந்தாய        நம:
ஓம்     பரஸ்மை        நம:
ஓம்     ஸ்தூலதுண்டாய        நம:
ஓம்     அக்ரண்யே        நம: 70
ஓம்     தீராய        நம:
ஓம்     வாகீசாய        நம:
ஓம்     ஸித்திதாயகாய        நம:
ஓம்     தூர்வாபில்வப்ரியாய    நம:
ஓம்     அவ்யக்தமூர்த்தயே    நம:
ஓம்     அத்புதமூர்த்திமதே    நம:
ஓம்     பாபஹாரிணே        நம:
ஓம்     ஸமாஹிதாய        நம:
ஓம்     ஆச்ரிதாய        நம:
ஓம்     ஸ்ரீகராய        நம: 80
ஓம்     ஸௌம்யாய        நம:
ஓம்     பக்தவாஞ்சித தாயகாய    நம:
ஓம்     சாந்தாய        நம:
ஓம்     கைவல்யஸுகதாய    நம:   
ஓம்     ஸச்சிதானந்த விக்ரஹாய    நம:
ஓம்     ஜ்ஞானிநே        நம:
ஓம்     தயாயுதாய        நம:
ஓம்     தாந்தாய        நம:
ஓம்     ப்ரஹ்மத்வேஷ விவர்ஜிதாய    நம:
ஓம்     ப்ரமத்த தைத்ய     பயதாய    நம: 90
ஓம்     ஸ்ரீகண்ட்டாய         நம:
ஓம்     விபுதேச்வராய        நம:
ஓம்     ரமார்ச்சிதாய        நம:
ஓம்     விதயே        நம:
ஓம்     நாகராஜயஜ்ஞோபவீதவதே    நம:
ஓம்     ஸ்த்தூலகண்ட்டாய    நம:
ஓம்     ஸ்வயம்கர்த்ரே        நம:
ஓம்     ஸாமகோஷப்ரியாய    நம:
ஓம்    சைலேந்த்ர தநுஜோத் ஸங்க கேலநோத்ஸுக மானஸாய நம: 100
ஓம்    ஸ்வலாவண்யஸுதாஸார ஜிதமன்மத விக்ரஹாய நம:
ஓம்    ஸமஸ்த ஜகதாதாராய    நம:
ஓம்    மாயினே        நம:
ஓம்    மூஷிகவாஹநாய    நம:
ஓம்    ஹ்ருஷ்டாய        நம:
ஓம்    த்வஷ்டாய        நம:
ஓம்    ப்ரஸன்னாத்மநே        நம:
ஓம்    ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயகாய     நம: 108
ஓம்     ஸித்திவிநாயகாய    நம:

நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி

விநாயக அஷ்டோத்திரம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply