எவையெல்லாம் கெட்டுப் போகக் கூடியது?

கட்டுரைகள் கேள்வி-பதில்கள்

எதுவெல்லாம் கெட்டுப் போகக் கூடியது

01) *பாராத பயிரும் கெடும்*
02) *பாசத்தினால் பிள்ளை கெடும்*
03) *கேளாத கடனும் கெடும்.*
04) *கேட்கும்போது உறவு கெடும்.*
05) *தேடாத செல்வம் கெடும்*
06) *தெகிட்டினால் விருந்து கெடும்*
07) *ஓதாத கல்வி கெடும்*
08) *ஒழுக்கமில்லாத வாழ்வு கெடும்*
09) *சேராத உறவும் கெடும்*
10) *சிற்றின்பன் பெயரும் கெடும்*

11) *நாடாத நட்பும் கெடும்*
12) *நயமில்லா சொல்லும் கெடும்*
13) *கண்டிக்காத பிள்ளை கெடும்*
14) *கடன்பட்டால் வாழ்வு கெடும்*
15) *பிரிவால் இன்பம் கெடும்*.
16) *பணத்தால் அமைதி கெடும்*
17) *சினமிகுந்தால் அறமும் கெடும்*
18) *சிந்திக்காத செயலும் கெடும்*
19) *சோம்பினால் வளர்ச்சி கெடும்*
20) *சுயமில்லா வேலை கெடும்*

21) *மோகித்தால் முறைமை கெடும*.
22) *முறையற்ற உறவும் கெடும்*
23) *அச்சத்தால் வீரம் கெடும்*
24) *அறியாமையால் முடிவு கெடும்*.
25) *உழுவாத நிலமும் கெடும்*
26) *உழைக்காத உடலும் கெடும்*.
27) *இறைக்காத கிணறும் கெடும்*
28) *இயற்கையழிக்கும் நாடும் கெடும்*
29) *இல்லாலில்லா வம்சம் கெடும்*.
30) *இரக்கமில்லா மனிதம் கெடும்*

31) *தோகையினால் துறவு கெடும்*
32) *துணையில்லா வாழ்வு கெடும்*
33) *ஓய்வில்லா முதுமை கெடும்*.
34) *ஒழுக்கமில்லா பெண்டிர் கெடும்*.
35) *அளவில்லா ஆசை கெடும்*.
36) *அச்சப்படும் கோழை கெடும்*.
37) *இலக்கில்லா பயணம் கெடும்*
38) *இச்சையினால் உள்ளம் கெடும்*.
39) *உண்மையில்லா காதல் கெடும்*.
40) *உணர்வில்லாத இனமும் கெடும்*.

41) *செல்வம்போனால் சிறப்பு கெடும்*.
42) *சொல்பிறழ்ந்தால் பெயரும் கெடும்*.
43) *தூண்டாத திரியும் கெடும்*.
44) *தூற்றிப்பேசும் உரையும் கெடும்*.
45) *காய்க்காத மரமும் கெடும்*.
46) *காடழிந்தால் மழையும் கெடும்*.
47) *குறிபிறழ்ந்தால் வேட்டை கெடும்*
48) *குற்றம்பார்த்தால் சுற்றம் கெடும்*
49) *வசிக்காத வீடும் கெடும்*.
50) *வறுமைவந்தால் எல்லாம் கெடும்*

51) *குளிக்காத மேனி கெடும்*.
52) *குளிர்ந்துபோனால் உணவு கெடும்*.
53) *பொய்யான அழகும் கெடும்*
54) *பொய்யுரைத்தால் புகழும் கெடும்*
55) *துடிப்பில்லா இளமை கெடும்*
56) *துவண்டிட்டால் வெற்றி கெடும்*
57) *தூங்காத இரவு கெடும்*
58) *தூங்கினால் பகலும் கெடும்*.
59) *கவனமில்லா செயலும் கெடும்*.
60) *கருத்தில்லா எழுத்தும் கெடும்*

கெடாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது அவரவர் பொறுப்பு

Leave a Reply