சூரியனின் பிரகாசத்தை மிஞ்சும் சுதர்சன சக்கரம்!

திருமாலின் வலக்கையை அலங்கரிக்கும் சக்கர ஆயுதமே சக்கரRead More…