தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகர்