தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

திருக்கல்யாணம்

திருக்கல்யாணம் முடிந்ததும் பெண்கள் புதுத்தாலிக்கயிறை அணிந்து பயபக்தியுடன் மங்கல மீனாட்சியை வணங்கினர். காலை 9.54 மணிக்கு மேல ஆடி வீதிக்கு வந்த சுவாமி - பிரியாவிடை திருக்கல்யாண...