தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

இயற்கை

அதற்கான அடிப்படை காரணங்கள் அதர்மம் மேலோங்கி விட்டது. பாபங்கள் மனிதர்களை சுலபமாக அண்டின. அவரவர்கள் தங்களை பலவீனர்களாக உணர்ந்து கொண்ட அவல நிலையை தாங்கள் இயற்றிய பாசுரங்கள்,...