தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

வேத உபநிஷதங்கள்