தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

திருமங்கையாழ்வார்

திருமங்கையாழ்வார் வாழ்க்கை வரலாறு, பாடிய பிரபந்தங்கள்

1 min read

திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி முதற் பத்து 1 ஆம் திருமொழி 948 வாடினேன் வாடிவருந்தினேன் மனத்தால் பெருந்துயரிடும்பையில் பிறந்து, கூடினேன் கூடியிளையவர்த்தம்மோடு அவர்தரும் கலவியேகருதி, ஓடினேன்...

1 min read

பெரிய திருமொழி   தனியன்கள் திருகோட்டியூர் நம்பி அருளிச் செய்தது கலயாமி கலித்வம்ஸம் கவிம்லோக திவாகரம்| யஸ்யகோபி: ப்ரகாசாபி: ஆவித்யம் நிஹதம்தம:||   எம்பெருமானார் அருளிச் செய்தது...

  ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவெழுக்கூற்றிருக்கை தனியன்கள் எம்பெருமானார் அருளிச்செய்தவை வாழிபரகாலன் வாழிகலிகன்றி, வாழி குறையலூர் வாழ்வேந்தன், - வாழியரோ மாயோனை வாள்வலியால்...

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த திருக்குறுந்தாண்டகம்   2032: நிதியினைப் பவளத் தூணை நெறிமையால் நினைய வல்லார், கதியினைக் கஞ்சன் மாளக்  கண்டுமுன் ஆண்ட...

  ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாயா நம: திருமங்கைஆழ்வார் அருளிச்செய்த திருநெடுந்தாண்டகம் 2052: மின்னுருவாய் முன்னுருவில் வேதம் நான்காய் விளக்கொளியாய் முளைத்தெழுந்த திங்கள் தானாய், பின்னுருவாய் முன்னுருவில் பிணிமூப்...

1 min read

  திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த சிறிய திருமடல் தனியன் முள்ளிச் செழுமலரொ தாரன் முளைமதியம் கொல்லிக்கென்னுள்ளம் கொதியாமெ -- வள்ளல் திருவாளன் சீர்க்கலியன் கார்க்கலியை வெட்டி மருவாளன்...

1 min read

  ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமடல் தனியன் பிள்ளைத் திருநறையூர் அரையர் அருளிச்செய்தது   பொன்னுலகில் வானவரும் பூமகளும் போற்றிசெய்யும் நன்னுதலீர்....

1 min read

திருமங்கையாழ்வார் சரிதம் காவிரி நதி பாய்ந்து வளப்படுத்தும் பூமி சோழ வள நாடு. அந்த நாட்டின் பல உட்பிரிவுகளில் திருவாலி நாடு என்பதும் ஒன்று. அந்நாடு தன்னகத்தே...

1 min read

திருமங்கையாழ்வார் குமுதவல்லி   திருமங்கையாழ்வார்: அறிமுகம் பேதை நெஞ்சே! இன்றைப் பெருமை அறிந்திலையோ * ஏது பெருமை இன்றைக்கு என்ன என்னில் * - ஓதுகின்றேன் வாய்த்த...