11ஆம் பத்து

  பெரிய திருமொழி பதினோராம் பத்து 11ஆம் பத்து ஆம் திருமொழி கலி விருத்தம் 1952 குன்ற மொன்றெடுத் தேந்தி, மாமழை அன்று காத்தவம்மான் அரக்கரை வென்ற வில்லியார் வீரமேகொலோ, தென்றல் வந்துதீ வீசு…

மேலும் படிக்க... 11ஆம் பத்து

10ஆம் பத்து

  பெரிய திருமொழி பத்தாம் பத்து 10ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி கலி விருத்தம் 1848 ஒருநற் சுற்றம் எனக்குயிர் ஒண்பொருள் வருநல் தொல்கதி யாகிய மைந்தனை நெருநல் கண்டது நீர்மலை யின்றுபோய் கருநெல்…

மேலும் படிக்க... 10ஆம் பத்து

9ஆம் பத்து

  பெரிய திருமொழி ஒன்பதாம் பத்து 9ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1748 வங்கமா முந்நீர் வரிநிறப் பெரிய வாளர வினணை மேவி சங்கமா ரங்கைத் தடமல ருந்திச் சாமமா மேனியென் தலைவன் அங்கமா…

மேலும் படிக்க... 9ஆம் பத்து

8ஆம் பத்து

  பெரிய திருமொழி எட்டாம் பத்து 8ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1648 சிலையிலங்கு பொன்னாழி திண்படைதண் டொண்சங்கம் என்கின் றாளால், மலையிலங்கு தோள்நான்கே மற்றவனுக் கெற்றேகாண் என்கின் றாளால், முலையிலங்கு பூம்பயலை முன்போட…

மேலும் படிக்க... 8ஆம் பத்து

7ஆம் பத்து

  பெரிய திருமொழி  ஏழாம் பத்து 7ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1548 கறவா மடநாகுதன் கன்றுள்ளி னாற்போல், மறவா தடியே னுன்னையே யழைக்கின்றேன், நறவார் பொழில்சூழ் நறையூர் நின்ற நம்பி, பிறவாமை யெனைப்பணி…

மேலும் படிக்க... 7ஆம் பத்து

6ஆம் பத்து

  திருமங்கையாழ்வார் அருளிய பெரியதிருமொழி 6ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1448 வண்டுணு நறுமல ரிண்டைகொண்டு பண்டைநம் வினைகெட வென்று, அடிமேல் தொண்டரு மமரும் பணியநின்று அங்கண்டமொ டகலிட மளந்தவனே. ஆண்டாயுனைக் கான்பதோ ரருளெனக்…

மேலும் படிக்க... 6ஆம் பத்து

5ஆம் பத்து

திருமங்கையாழ்வார் அருளிய பெரிய திருமொழி 5ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1348 அறிவ தரியா னனைத்துலகும் உடையா னென்னை யாளுடையான் குறிய மாணி யுருவாய கூத்தன் மன்னி யமருமிடம், நறிய மலர்மேல் சுரும்பார்க்க எழிலார்…

மேலும் படிக்க... 5ஆம் பத்து

4ஆம் பத்து

பெரிய திருமொழி நான்காம் பத்து 4ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1248 போதலர்ந்த பொழில்சோலைப் புறமெங்கும் பொருதிரைகள் தாதுதிர வந்தலைக்கும் தடமண்ணித் தென்கரைமேல் மாதவன்றா னுறையுமிடம் வயல்நாங்கை வரிவண்டு தேதெனவென் றிசைபாடும் திருத்தேவ னார்தொகையே…

மேலும் படிக்க... 4ஆம் பத்து

3 ஆம் பத்து

திருமங்கையாழ்வார் அருளிச் செய்த பெரிய திருமொழி 3ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1148 இருந்தண் மாநில மேனம தாய்வளை மருப்பினி லகத்தொடுக்கி, கருந்தண் மாகடல் கண்டுயின் றவனிடம் கமலநன் மலர்த்தேறல் அருந்தி, இன்னிசை முரன்றெழும்…

மேலும் படிக்க... 3 ஆம் பத்து

2ஆம் பத்து

  திருமங்கையாழ்வாரின் பெரிய திருமொழி 2ஆம் பத்து 1ஆம் திருமொழி 1048 வானவர் தங்கள் சிந்தை போலேன் நெஞ்சமே. இனிதுவந்து, மாதவ மானவர் தங்கள் சிந்தை யமர்ந்துறை கின்றவெந்தை, கானவரிடு காரகிற்புகை யோங்கு வேங்கடம்…

மேலும் படிக்க... 2ஆம் பத்து
error: Content is protected !!