தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

ஸ்ரீமத் ராமானுஜர்

ஸ்ரீ ராமானுஜரின் வாழ்வும் வாக்கும்

  உறையூர் சோழராஜாவிடம் மெய்காப்பாளனாக இருந்தவர் பிள்ளை உறங்காவில்லி. அவர் மனைவி பொன்னாச்சியார். மிகுந்த அழகுள்ளவர். அவர் கண்ணழகில் மயங்கிய பிள்ளை உறங்காவில்லி, வெளியே ஊழியத்துக்குப் போகும்...

திருவரங்கத்தமுதனார் அருளிச் செய்த இராமானுச நூற்றந்தாதி தனியன் முன்னை வினை அகல் அமூங்கிற் குடி அமுதன் பொன்னங் கழற் கமலப் போதிரண்டும் - என்னுடைய சென்னிக்கு அணியாச்...

ஸ்ரீமத் ராமானுஜர் ஸ்வாமி ஸ்ரீமத் ராமானுஜரின் திருச்சரிதம்   மன்னிக்கவும்... கட்டுரை ஒவ்வொன்றாக இடப்படும்.  தளத்துக்கு வருகை புரிந்ததற்கு நன்றி.