தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

Month: July 2010

1 min read

பஞ்சாங்கம் பார்ப்பது எப்படி? இப்படி பஞ்சாங்கம் பார்த்து பலன் சொல்ல நாமும்  கொஞ்சம் கற்றுக் கொள்வோமே! சில அடிப்படைத் தகவல்கள்: ஆண்டுகளைக் கணக்கிட நமது முன்னோர் சுழற்சி...

1 min read

  நித்ய ஆனந்தகரீ வர அபயகரீ ஸௌந்தர்ய ரத்னாகரீ| நிர்தூதாகில கோர பாபநிகரீ ப்ரத்யக்ஷ மாஹேஸ்வரீ| ப்ராலேய அசல வம்ச பாவனகரீ காசீ புராதீச்வரீ| பிக்ஷாம் தேஹி...