தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

Month: June 2010

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: பூதத்தாழ்வார் அருளிச்செய்த இரண்டாம் திருவந்தாதி தனியன் திருகுருகைப்பிரான் பிள்ளான் அருளிச் செய்தது நேரிசை வெண்பா என்பிறவி தீர இறைஞ்சினேன் இன்னமுதா அன்பே...

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: பேயாழ்வார் அருளிச்செய்த மூன்றாம் திருவந்தாதி தனியன் குருகை காவலப்பன் அருளிச் செய்தது நேரிசை வெண்பா சீராரும் மாடத் திருக்கோவ லூரதனுள் காரார்...

1 min read

பேயாழ்வாரின் திருச்சரிதம்! திருமயிலை என்னும் திருத்தலம் பண்டைய சிறப்பும் பொலிவும் பெற்றுத் திகழும் திருத்தலம். இப்போது மிகவும் பெரிய நகரமாகக் காட்சியளிக்கும் இந்தத் தலம், அந்நாட்களில் புதர்கள்...

1 min read

பேயாழ்வார் பேயாழ்வார் திருச்சரிதம் மற்றுள்ள ஆழ்வார்களுக்கு முன்னே வந்துதித்து * நற்றமிழால் நூல் செய்து நாட்டை உய்த்த * - பெற்றிமையோர் என்று முதலாழ்வார்கள் என்னும் பேரிவர்க்கு...

1 min read

பொலிக பொலிக பூமகள் கோன் தொண்டர்..! செம்மொழியாம் தமிழுக்கு இந்தப் பெருமை வரக் காரணமாக இருந்தவர்களில் தலையாயவர்கள், மக்களிடையே பரவலாகவும் ஆழமாகவும் இருந்த சமய நம்பிக்கையை ஊன்றுகோலாக...

1 min read

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த முதல் திருவந்தாதி தனியன் முதலியாண்டான் அருளிச்செய்தது   கைதைசேர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த, பொய்கைப் பிரான்கவிஞர் போரேறு, - வையத்து அடியவர் வாழ அருந்தமிழந்...

1 min read

  தெய்வத் தமிழ் தளம் பற்றி ...   தெய்வத்தமிழ்.காம் - தமிழ், ஆங்கிலம் என இருமொழி பயன்பாட்டு இணையத் தளமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.   உலகத் தமிழ்ச்...

1 min read

பூதத்தாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் - அறிமுகம் ! எண்ணரும் சீர்ப் பொய்கை முன்னோர் இவ்வுலகில் தோன்றிய ஊர் * வண்மை மிகு கச்சி மல்லை மாமயிலை * -...

1 min read

பொய்கையாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் - அறிமுகம்: ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதயம் இவை * ஒப்பிலவா நாள்கள் உலகத்தீர்! * - எப்புவியும் பேசுபுகழ்ப் பொய்கையார் பூதத்தார்...