ஆழ்வார் ஆசார்யர் திருநட்சத்திரங்கள்

 

தை மாத ஆழ்வார் ஆசார்யர் திருநட்சத்திரங்கள்

தை-8: மகம்- திருமழிசை ஆழ்வார்
தை-11: ஹஸ்தம் – கூரத்தாழ்வான்

 

error: Content is protected !!